Informații pentru autori

Revista MEDICINĂ STOMATOLOGICĂ

Publicaţia „MEDICINA STOMATOLOGICĂ” este o ediţie periodică cu profil ştiinţifico-didactic, în care pot fi publicate articole ştiinţifice de valoare fundamentală şi aplicativă în domeniul stomatologiei ale autorilor din ţară şi de peste hotare, informaţii despre cele mai recente noutăţi în ştiinţa şi practica stomatologică, invenţii şi brevete obţinute, teze susţinute, studii de cazuri clinice, avize şi recenzii de cărţi şi reviste. În publicaţia „MEDICINA STOMATOLOGICĂ” sunt următoarele compartimente: Teorie şi experiment, Organizare şi istorie, Odontologie-parodontologie. Chirurgie OMF şi anestezie, Protetică dentară, Medicina Dentară pediatrică, Profilaxia OMF, Implantologie, Patologie generală, Referate şi minicomunicări, Susţineri de teze, Avize şi recenzii, Personalităţi Stomatologice.

INSTRUCȚIUNI

PENTRU REDACTAREA  LUCRARILOR ȘTIINȚIFICE

ÎN REVISTA MEDICINA STOMATOLOGICĂ

 

Lucrările se vor redacta 2 limbi: română și engleză, rusă și engleză, care, (inclusiv tabele, figuri, bibliografie) nu vor depăși 16 pagini pentru un referat general, 12 pagini pentru o cercetare originală, 8 pagini pentru o prezentare de caz clinic, 1 pagină pentru o recenzie, 1 pagină pentru un rezumat al unei lucrări publicate peste hotarele țării. În revista MEDICINA STOMATOLOGICĂ se mai accepta publicarea CV-urilor personalităților notorii ale stomatologiei, mesaje de felicitare cu ocazia diferitor aniversări aferente activității stomatologice, mesaje ”In Memoriam”, anunturi privind desfărurarea unor manifestări științifice în domeniul stomatologic.  Paper set up: A4 (210 x 297), Margins Top 2 cm, Bottom 2 cm, Right 2 cm, Left 2 cm.

 

-Titlul lucrarii in limba în care este scris articolul – majuscule, TNR  12, bold, aliniat centru (Align center), interval 1,0;

-Autorii – se vor scrie la un rind distanta fata de titlu,  cu  TNR 12, bold, aliniat centru, astfel:  se va scrie prenumele și numele autorului  cu minuscule urmat doar de titlurile profesionale și  științifice (italic). Nu se trec funcții ale autorilor. Daca sunt mai multi autori si de la institutii diferite,  acestia  vor fi trecuti  in ordine fiind marcati cu 1,2,3 corespunzator institutiilor din care provin.

-Denumirea institutiei în care este scris articolul se va scrie la un rind distanta sub numele autorilor;  institutiile se vor marca cu 1,2,3 etc, dupa caz, asa cum s-a mentionat in dreptul fiecarui autor; denumirea institutiei se va scrie  cu TNR  12, italic,  aliniat centru, cu litere mici.

-Rezumatul în limba în care este scris articolul:  se va scrie  la un rand distanta fata de instituția de activitate a autorilor, cu TNR  12, astfel:  cuvintul Rezumat, bold, aliniat stanga urmat de textul rezumatului  maximum 15 randuri, justify.

-Cuvinte cheie in limba în care este scris articolul –cu TNR 12, astfel: se scrie mai intai  Cuvinte cheie, bold, doua puncte si apoi  maximum 5 cuvinte  reprezentative, in italic. Toate aceste cuvinte se scriu aliniate la stanga.

-Rezumatul in limba engleza se va scrie  la un rand distanta fata de rezumatul in limba în care se scrie articolul cu TNR  12, astfel :  cuvintul Summary, bold, aliniat stanga;  urmat de titlul articolului in limba engleza cu majuscule, bold, aliniat stanga dedesubt. Textul rezumatului in limba engleza  se scrie maximum 15 randuri, justify.  Redactarea rezumatului trebuie să fie  concisa si  logica.

-Cuvinte cheie in limba engleza – dupa summary, cu TNR 12, astfel: se scrie mai intai  Key words, bold, doua puncte si apoi  maximum 5 cuvinte  reprezentative, in italic. Toate aceste cuvinte se scriu aliniate la stanga.

-Subcapitolele in limba în care este scris articolul: Introducere, Materiale și metode, Rezultate și discuții, Concluzii, Bibliografie se vor scrie cu TNR  12, bold, aliniat stanga (align left), la un rind distanta fata  de text;

-Textul  in limba în care este scris articolul, cu TNR  12, tab - 1, justify.

 

NOTĂ:

Pentru articolele din limba română: Rezumat (în limba română), Summary (în limba engleză).

Pentru articolele în limba rusă: Резюме (în limba rusă), Summary (în limba engleză) și Rezumat (în limba română).

Pentru articolele în limba engleză: Summary (în limba engleză), Rezumat (în limba română).

 

Introducere

Introducerea va prezenta sintetic necesitatea cercetărilor efectuate, argumentând  ştiinţific oportunitatea acestora. Se vor face referiri la fluxul principal de informatii si rezultate ale cercetarilor in domeniu, citandu-se in paranteza patrata numarul autorului (lucrarii) studiat(e), asa cum apare  in Bibliografie (bibliografia de la sfarsitul lucrarii). Textul se va scrie  în rîndul următor după Introducere cu TNR 12, justify.

 

Materiale și metode

Se vor face referiri  la materialul biologic utilizat, modul de organizare a experientelor, bazele de date utilizate,   perioada cercetarilor, unitatea, locul, zona unde s-au desfasurat, metodele de lucru  statistice,  procedurile standard folosite etc. Toate acestea trebuie descrise clar şi sintetic. Textul se va scrie  cu TNR 12,  justify.

 

Rezultate și discuții

Se vor prezenta  rezultatele obtinute in urma cercetarilor, in succesiune logica pentru a permite cititorului să interpreteze corect datele. Prezentarea rezultatelor semnificative trebuie insotita de discutii, comentarii  care sa faca referiri la interpretarea stiintifica a acestora.  Se  vor face comparatii cu rezultatele obtinute de alti autori din literatura de specialitate studiata. Textul se va scrie cu TNR 12, justify.

 

-Tabelele, graficele, figurile vor fi incluse in text si se vor  scrie  astfel :

Pentru tabele  :

Tab. 1. urmat de  titlul tabelului, cu TNR  10, italic, aliniat centru (align center).Textul si cifrele din  tabel se vor scrie cu TNR 10,  8 sau un font size mai mic, in functie de situatie, astfel incat cifrele sa ramana toate pe un singur rand. Fiecare tabel trebuie sa aiba numar de ordine si titlu.

Pentru figuri:

Sub figura respectiva se va scrie: Fig.1., Fig. 2., Fig. 3. etc urmata de titlul figurii cu TNR 10, italic, aliniat centru (align center).

Fiecare figura trebuie sa aiba numar de ordine si titlu. Fotografiile, desenele, schemele și diagramele se consideră figuri.  

 

Concluzii

Se vor trece principalele idei, concluzii, recomandari etc importante care se desprind in urma cercetarilor efectuate.  Acestea se vor scrie aliniat justify,  cu TNR 12 .

 

Bibliografie

Se va trece  bibliografia  studiata  astfel:

Bibliografie cu TNR 12, bold, aliniat stanga (align left), la un rand fata de ultimul rand al  concluziilor.

Dedesubt   se trece numarul de ordine si se ordoneaza  lucrarile studiate in ordinea alfabetica  a  numelui primului autor.

Se vor scrie cu TNR 10, astfel:

În cazul cărţilor: numele şi prenumele autorului (cu minuscule), titlul complet, editura, locul apariţiei, anul apariţiei, numărul de pagini.

Exemplu: Coleman James, Dental prophylaxis, CERMA, London, 2000, 143 p.

 

În cazul traducerilor: numele şi prenumele autorului (cu minuscule), titlul lucrării, consemnarea referinţelor la traducere şi traducător(i) potrivit paginii de titlu, editura, locul apariţiei, anul apariţiei, numărul de pagini.

Exemplu: Hegel Georg, Principiile eticii profesionale, traducere de Virgil Bogdan şi Constantin Floru, Academica, Bucureşti, 1979, 235 p.

 

În cazul studiilor publicate în reviste: numele şi prenumele autorului (cu minuscule), titlul complet al studiului (între ghilimele “ ”), numele revistei, volumul, numărul, anul apariţiei, paginile între care se află studiul.

Exemplu: Lupan Ion, Spinei Aurelia, Spinei Iurie “Programul de sănătate orală la copii cu dizabilități și cerințe educative special pentru anii 2012-2014: oportunități și perspective de realizare”, Medicina stomatologică, Nr.4(25)/2012, pp. 7-14.

 

În cazul recenziilor: numele şi prenumele autorului recenziei (cu minuscule), urmat de menţiunea [recenzie la/review of], numele şi prenumele autorului recenzat (cu minuscule), titlul lucrării recenzate, editura, locul apariţiei, anul apariţiei, urmate de menţiunea [ In: ], apoi numele revistei în care a apărut recenzia, volumul, numărul, anul apariţiei, paginile între care se află recenzia.

Exemplu: Jaume Lucien, recenzie la Foisneau Luc, Hobbes et la toute-puissance de Dieu, PUF, Paris, 2000, In: Revue Française de Science Medicale, vol. 51, no. 1-2, 2001, pp. 306-310.

 

În cazul paginilor web: adresa completă a paginii, urmată de data accesării.

Exemplu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24092009-AP/FR/3-24092009-AP-FR.PDF, consultat la 27.09.2012.

 

Autor corespondent: Nume prenume ale autorului, telefon de contact, e-mail, adresa instituției unde activează, alte informatii utile. Se va indica coordonatele autorului cu care se va purta corespondența privind eventuale modificări ale lucrării.

 

NOTA :

-Nu vor fi acceptate spre publicare lucrarile care  nu contin capitolul Bibliografie.

-Nu vor fi acceptate spre publicare lucrarile in care  nu se face referire in text la fiecare sursa bibliografica  inclusa in capitolul Bibliografie.

- In text, citarea surselor bibliografice se face  doar prin   mentionarea intre paranteze patrate a numarului de ordine. Exemplu: [1, 2, ..., n], în ordine crescătoare.

 

IMPORTANT!

Autorii poarta integral responsabilitatea pentru acuratetea calculelor, datelor experimentale si interpretarile stiintifice, precum si pentru corectitudinea redactarii in limba engleza. 

Fiecare articol va fi prezentat în formă tipar și electronic și va fi însoțit de 2 recenzii (o recenzie referitoare la conținutul științific al lucrării și altă recenzie referitoare la redactarea tehnică a lucrării) semnate de membrii colegiului de redacție.

Articolele ce nu corespund cerinţelor menţionate vor fi returnate autorilor pentru modificările necesare.

Lucrarile se vor expedia

pe adresa:

 asrm_md@yahoo.com

Informaţii suplimentare tel/fax: +373 22/243-549, www.asrm.md